مشاهده همايش ها

عنوان : Stars virtual symposium Excellence in Implantology

توضيحات :

به دليل استقبال همکاران و جهت فراهم شدن بستر براي پذيرش بيشتر شرکت کنندگان تغيير تاريخ به شرح زير اعلام ميگردد:

25-29 بهمن ماه

ليست كلي همايش ها

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 209540 نفر