-
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

پايان اولين المپياد علمي دستياران تخصصي پريودنتولوژي کشور ۹۸

اولين المپياد علمي دستياران تخصصي پريودنتولوژي کشور سال ۹۸ به پايان رسيد و نتايج آن به شرح زير اعلام شد:
1- رتبه اول دانشگاه يزد
2- رتبه دوم دانشگاه اصفهان
3- رتبه سوم دانشگاه مشهد


اخبار داخلي کنگره

ليست كلي اخبار

همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242821 نفر