-
صفحه اصلي | قوانين و مقررات

قوانين و مقررات

عضويت در انجمن به طرق زير مي باشد:

1-   عضويت پيوسته : هيئت مؤسس انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه تخصصي در رشته پريودنتولوژي باشند مي توانند طبق ضوابط مذکور اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

تبصره : مدارک تخصصي متقاضياني که فارغ التحصيل از خارج کشور مي باشند پس از ارزيابي توسط وزارت علوم و آموزش عالي و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قابل پذيرش است .

2-   عضويت وابسته : افرادي که حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند:

الف- کليه کساني که داراي درجه  دکترا در يکي از رشته هاي دندانپزشکي باشند.

3-    عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي ، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.

تبصره 2 – اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيئت مؤسس و هيئت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظائف کميسيون را دارا باشند.

حق عضويت:

هر يک از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط هيئت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 – پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.

تبصره 2 – ملاک تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شرکت در انتخابات هيئت مديره هستند که تسويه حساب حق عضويت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت کرده باشند.

عضويت در انجمن در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-     استعفاي کتبي عضو

2-     عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي که هيئت مديره تعيين مي نمايد.

3-     زوال يکي از شرايط عضويت و نيز محکوميت قطعي در هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشکي است .

4-     انجام هرگونه عمل يا فعاليت مغاير با شئون حرفه تخصصي پريودنتولوژي باشد از قبيل ارائه آموزشهاي غيرمجاز پريودنتولوژي و تبليغات غيرواقعي و ... که به تشخيص هيئت مديره برسد.

5-     مدت تعليق عضويت برابر مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي است .

6-      تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيئت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظايف  کميسيون با هيئت مديره خواهدبود.


مدارک لازم جهت عضويت در انجمن:

     1. فتوكپي دانشنامة دكتراي دندانپزشكي

     2. فتوكپي دانشنامه تخصصي در رشته پريودانتيکس

     3. دو قطعه عكس 4x3

     4. فتوكپي كارت نظام پزشكي

     5. فتوكپي شناسنامه

     6. فتوکپي کارت ملي


همیاران انجمن

روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
242891 نفر