مشاهده پيامهاي بهداشتي

عنوان : عفونتهاي بافت هاي نگهدارنده دندان ممکن است افراد را مستعد بيماريهاي قلبي کند.

توضيحات :

عفونتهاي بافت هاي نگهدارنده دندان به خصوص عفونت هاي اطراف ريشه دندان بسيار متداولند: از هر چهار فنلاندي، حداقل يک نفر از اين عفونت پنهان رنج مي برد. چنين عفونتهايي اغلب توسط راديوگرافي هاي دنداني شناسايي مي شوند.

سندروم کرونر در ميان بيماراني که دندانشان نياز به درمان ريشه دارد اما درمان خود را به تعويق انداخته اند 2.7 برابر بيشتر از بيماراني است که اين مشکل را ندارند.

عفونت ريشه ي دندان و بافت هاي اطراف آن يا پريودنتيت اپيکال، يک واکنش تدافعي بدن در مقابل تهاجم ميکروبي در پالپ دندان است.

محققين همچنين در اين مطالعه دريافتند که عفونتهاي ريشه و بافت هاي نگهدارنده دندان با سطح بالاي سرمهاي آنتي بادي مربوط به باکتريهاي متداول عامل چنين عفونتهايي مرتبط هستند. اين مطالعه نشان مي دهد که چنين عفونتهايي روي بخشهاي ديگر بدن نيز تاثير مي گذارند. آناليز آماري سن، جنسيت، سيگار کشيدن، ديابت نوع 2، شاخص جرم بدن، وضعيت لثه ها و تعداد دندانها را در نظر گرفته است.
بيماريهاي قلبي عروقي عامل بيش از 30% مرگ و ميرها در دنياست که مي توان با رژيم غذايي مناسب، کنترل وزن، ورزش و سيگار نکشيدن از آن پيشگيري نمود. علاوه بر اينها، روت کانال تراپي و رعايت بهداشت دهان و دندان از عواملي است که ريسک بيماريهاي قلبي را کاهش ميدهد، اما جهت اثبات اين امر بررسي هاي بيشتري نياز است.

ليست كلي پيامهاي بهداشتي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 202706 نفر